aaaa
aaaa
   현재위치 : HOME > 린나이-RM531
제품단가표
평형 모델(하향식) 판매가 모델(상향식) 판매가
26평이하 13000Kcal/h RM531-13KF 600,000    
32평이하 16000Kcal/h RM531-16KF 630,000 RM531-16MF 730,000
40평이하 20000Kcal/h RM531-20KF 680,000 RM531-20MF 780,000
50평이하 25000Kcal/h RM531-25KF 750,000 RM531-25MF 850,000
60평이하 30000Kcal/h RM531-30KF 800,000 RM531-30MF 900,000
70평이하 36000Kcal/h   950,000 RM531-36MF 1,100,000
특장점
제품사양 [R531-13KF]
난방면적(㎡)     86㎡(26평)
난방수 순환방식     대기개방식
규격(HxWxD(mm)) 본체   560 x 400 x 195
  리모콘   120 x120 x18
중량(kg)     16.0
온도조절 온수   35℃~47℃는 1℃씩 조절하며, 50℃이상은 50℃, 55℃, 60℃조절임
  난방   난방수 온도 : 40℃ ~ 85℃ / 실내온도 : 5℃ ~ 40℃
온수최저작동수량(ℓ/min)     2.3
난방최고압력 kPa(kgf/㎠)     100(1.0)
난방출력(kcal/h)     13,000
온수열효율(%),총(진) LP가스   86.0
  도시가스   84.0
난방열효율(%),총 LP가스 전부하 85.1
    부분부하 85.6
  도시가스 전부하 84.4
    부분부하 85.3
온수공급능력(ℓ/분) 수온+30℃ {수압 100kPa(1kgf/㎠)일때}   7.7
최대가스소비량(온수/난방) LP가스 kW(kg/h)   19.4/18.3(1.39/1.31)
  도시가스 kW(kcal/h)   19.4/18.3(16,700/15,700)
연도/급배기통 외경(¢)     75/100
제품사양 [R531-16KF]
난방면적(㎡)     105.8㎡(32평)
난방수 순환방식     대기개방식
규격(HxWxD(mm)) 본체   560 x 400 x 195
  리모콘   120 x 120 x 18
중량(kg)     17.0
온도조절 온수   35℃~47℃는 1℃씩 조절하며, 50℃이상은 50℃, 55℃, 60℃조절임
  난방   난방수 온도 : 40℃~85℃ / 실내온도 : 5℃~40℃
온수최저작동수량(ℓ/min)     2.3
난방최고압력 kPa(kgf/㎠)     100(1.0)
난방출력(kcal/h)     16,000
온수열효율(%),총(진) LP가스   85.0
  도시가스   83.5
난방열효율(%),총 LP가스 전부하 85.4
    부분부하 85.2
  도시가스 전부하 84.6
    부분부하 85.8
온수공급능력(ℓ/분) 수온+30℃ {수압 100kPa(1kgf/㎠)일때}   9.5
최대가스소비량(온수/난방) LP가스 kW(kg/h)   23.7/22.4(1.70/1.61)
  도시가스 kW(kcal/h)   23.7/22.4(20,400/19,300)
연도/급배기통 외경(¢)     75/100
제품사양 [R531-20KF]
난방면적(㎡)     132.2㎡(40평)
난방수 순환방식     대기개방식
규격(HxWxD(mm)) 본체   560 x 400 x 195
  리모콘   120 x 120 x 18
중량(kg)     17.5
온도조절 온수   35℃~47℃는 1℃씩 조절하며, 50℃이상은 50℃, 55℃, 60℃조절임
  난방   난방수 온도 : 40℃~85℃ / 실내온도 : 5℃~40℃
온수최저작동수량(ℓ/min)     2.3
난방최고압력 kPa(kgf/㎠)     100(1.0)
난방출력(kcal/h)     20,000
온수열효율(%),총(진) LP가스   82.8
  도시가스   83.2
난방열효율(%),총 LP가스 전부하 84.5
    부분부하 86.8
  도시가스 전부하 84.4
    부분부하 86.6
온수공급능력(ℓ/분) 수온+30℃ {수압 100kPa(1kgf/㎠)일때}   11.7
최대가스소비량(온수/난방) LP가스 kW(kg/h)   27.3/27.3(1.96/1.96)
  도시가스 kW(kcal/h)   28.7/28.0(24,700/24,100)
연도/급배기통 외경(¢)     75/100
제품사양 [R531-25KF]
난방면적(㎡)     165.3㎡(50평)
난방수 순환방식     대기개방식
규격(HxWxD(mm)) 본체   600 x 440 x 250
  리모콘   120 x 120 x 18
중량(kg)     24.0
온도조절 온수   35℃~47℃는 1℃씩 조절하며, 50℃이상은 50℃, 55℃, 60℃조절임
  난방   난방수 온도 : 40℃~85℃ / 실내온도 : 5℃~40℃
온수최저작동수량(ℓ/min)     2.3
난방최고압력 kPa(kgf/㎠)     100(1.0)
난방출력(kcal/h)     25,000
온수열효율(%),총(진) LP가스   86.0
  도시가스   84.0*
난방열효율(%),총 LP가스 전부하 85.7
    부분부하 85.1
  도시가스 전부하 84.2
    부분부하 86.4
온수공급능력(ℓ/분) 수온+30℃ {수압 100kPa(1kgf/㎠)일때}   15.7
최대가스소비량(온수/난방) LP가스 kW(kg/h)   39.5/35.0(2.83/2.51)
  도시가스 kW(kcal/h)   39.5/35.0 (34,000/30,100)
연도/급배기통 외경(¢)     75/100
제품사양 [R531-30KF]
난방면적(㎡)     198.3㎡(60평)
난방수 순환방식     대기개방식
규격(HxWxD(mm)) 본체   600 x 440 x 250
  리모콘   120 x 120 x 18
중량(kg)     24.5
온도조절 온수   35℃~47℃는 1℃씩 조절하며, 50℃이상은 50℃, 55℃, 60℃조절임
  난방   난방수 온도 : 40℃~85℃ / 실내온도 : 5℃~40℃
온수최저작동수량(ℓ/min)     2.3
난방최고압력 kPa(kgf/㎠)     100(1.0)
난방출력(kcal/h)     30,000
온수열효율(%),총(진) LP가스   85.5
  도시가스   83.0*
난방열효율(%),총 LP가스 전부하 86.1
    부분부하 85.4
  도시가스 전부하 84.4*
    부분부하 85.7
온수공급능력(ℓ/분) 수온+30℃ {수압 100kPa(1kgf/㎠)일때}   20.0
최대가스소비량(온수/난방) LP가스 kW(kg/h)   47.8/42.1(3.43/3.02)
  도시가스 kW(kcal/h)   49.8/42.1(42,800/36,200)
연도/급배기통 외경(¢)     75/100